Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи правила на кампанията

Общи правила на кампанията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА ЕЛДОМИНВЕСТ „НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ В ЗИМНИТЕ ДНИ“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 01 СЕПТЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

С участието си в Кампанията Участниците приемат изложените по-долу Общи правила.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯ  
I.1. Кампанията „Най-добрият приятел в зимните дни” (наричана за кратко Кампанията) се организира и провежда от “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 275А. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи правила.
I.2.   Удължената търговска гаранция осигурява допълнителна гаранция от 24 месеца след изтичане на стандартния гаранционен срок от 3 години, предоставен от „ЕЛДОМИНВЕСТ”. Това е допълнителна услуга, която се предоставя БЕЗПЛАТНО на клиентите на “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД при извършване на покупка от физическо лице на подов конвектор и след регистриране на закупения уред на Интернет адрес https://eldominvest.com/otoplenie. Общите правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет адрес www.eldominvest.com/otoplenie и чрез информационни материали в търговски обекти, в които се продават уреди ЕЛДОМ.
I.3. “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД си запазва правото да допълва или променя Общите правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.eldominvest.com/otoplenie. “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД има право да прекрати по своя преценка Кампанията, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини. Това ще бъде обявено в сайта www.eldominvest.com/otoplenie.
I.4. Участниците в Кампанията се обвързват с описаните тук Общи правила и се съгласяват да спазват Правилата и сроковете на Кампанията.
I.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, както и такива, приложили недействителни гаранционна карта и/или документ за покупка на уреда, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
I.6. Участието в Кампанията е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
II.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
III.1. Кампанията започва на 01 септември 2023 г. и продължава до 31 декември 2023 г. включително, като формата за регистрация на www.eldominvest.com/otoplenie ще бъде активна до 23:59:59 ч. на 30.01.2024 г.   

РАЗДЕЛ IV. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
IV.1. Предмет на Кампанията са описаните по-долу подови конвектори на ЕЛДОМ:
    a) Модел CF2000 подов конвектор, 2kW, бял, ; 
    b) Модел CF2000BL подов конвектор, 2kW, черен, ; 
    c) Модел CF2000SL подов конвектор, 2kW, сребрист, ; 
    d) Модел CFV2000 подов конвектор с вентилатор, 2kW, бял, ; 
    e) Модел CFV2000BL подов конвектор с вентилатор, 2kW, черен, ; 
    f) Модел CFV2000SL подов конвектор с вентилатор, 2kW, сребрист,.

РАЗДЕЛ V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
V.1. Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, извършили покупка в рамките на промоционалния период на някой от моделите уреди посочени в раздел IV, заплатени в брой, с банкови карти или на изплащане и регистрирали се на Интернет сайта www.eldominvest.com/otoplenie, съгласно описаните тук Общи правила.  

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

VI.1. Условията на Кампанията важат при всяка единична покупка от 01 септември до 31 декември 2023 г. на някой от участващите модели уреди от Раздел IV, за който е издаден касов бон или фактура. 

VI.2. Важно условие: пазете оригиналната гаранционна карта и касовата бележка (фактурата), за да удостоверите покупката при необходимост.

VI.2. Всеки участник в Кампанията има право да се регистрира в специалната страница www.eldominvest.com/otoplenie. Необходимо е да се попълнят следните задължителни полета: 
    a) име и фамилия;
    b) ваиден е-mail адрес за получаване на Сертификата за удължена търговска гаранция, изписан на латиница; 
    c) търговски обект, от който е закупен уредът;
    d) дата на покупката;
    e) моделен номер на закупения уред;
    f) фабричен номер на закупения уред;
    g) да бъде прикачено ясно изображение на документа за покупка;
    h) да бъде прикачено ясно изображение на оригиналната гаранционна карта;
    i) съгласие с Общите правила, отбелязвайки съответната кутийка във формата за регистрация посредством клик на мишката;
    j) съгласие с Политиката за поверителност, отбелязвайки съответната кутийка във формата за регистрация посредством клик на мишката.

VI.3. След регистрация във формата за регистрация на www.eldominvest.com/otoplenie всеки регистрирал се потребител ще вижда на екрана си прозорец с потвърждение за успешна регистрация с текст „Вашата регистрация беше успешна! Благодарим Ви за нея. Очаквайте да получите Сертификат за удължена гаранция!“, което потвърждение валидира регистрацията му като успешна.

VI.4. Регистрацията за удължена гаранция трябва да бъде извършена на www.eldominvest.com/otoplenie най-късно дo 30 календарни дни от датата на покупка на уреда (например, за уред, закупен на 31.12.2023 г., последният възможен ден за регистрация е  30.01.2024 г.).

VI.5. Формата за регистрация на www.eldominvest.com/otoplenie ще бъде активна до 23:59:59 ч. на 30.01.2024 г.

РАЗДЕЛ VII. ЛИЧНИ ДАННИ 
VII.1.  „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД  и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и се задължават, съгласно Правилата и Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни на участниците в Кампанията, единствено за целите на Кампанията. С регистрирането си за участие в Кампанията се счита, че участникът дава изричното си съгласие, че предоставените лични данни могат да бъдат използвани от Организатора.
VII.2. Участникът в Кампанията дава съгласието си на Организатора или оторизирани от него лица да влизат в контакт с него на предоставения имейл адрес за контакт по време и във връзка с Кампанията за период до 1 месец след нейния край (01.03.2024 г.).

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ 
VIII.1. Всички необходими документи, удостоверяващи право на участие (касови бележки/фактури и оригинални гаранционни карти) подлежат на евентуална проверка от страна на Организатора. 
VIII.2. Всички регистрирани на www.eldominvest.com/otoplenie данни, удостоверяващи фактическата покупка, подлежат на проверка в регистрите на „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД. При констатиране на злоупотреби и несъответствие с условията на Кампанията (дата на покупка извън промоционалния период, несъответстващ модел или фабричен № на уреда), полученият Сертификат за удължена гаранция се счита за невалиден и сервизните техници имат право да откажат безплатно гаранционно обслужване.
VIII.3. Организаторът на Кампанията не е задължен да води кореспонденция за неоснователни претенции.

РАЗДЕЛ IX. СЛУЧАИ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Допълнителната търговска гаранция може да бъде отказана в следните случаи:
IX.1. При липса на оригиналната гаранционна карта, изгубен Сертификат за допълнителна гаранция или на платежния документ, удостоверяващ покупката на уреда. 
IX.2.  При констатирано несъответствие между въведените при регистрацията данни (модел, фабричен номер и дата на покупка) със самата стока, оригиналната гаранционна карта и документа, удостоверяващ покупката.
IX.3. Когато не са спазени условията за съхранение, транспортиране, монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията за монтиране на уреда.
IX.4.  Когато е констатиран опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
IX.5.  Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, колебания в напрежението, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение или природни бедствия (мълнии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/сервиза. Тези рискове се поемат от съответната застраховка;
IX.6.  Когато уредът се използва за цели, не посочени в оригиналната инструкция за експлоатация, както и когато се използва за каквито и да е комерсиални цели, различни от домашна употреба.

РАЗДЕЛ X. ОБСЛУЖВАНЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ
X.1. Удължената търговска гаранция се обслужва от оторизираните от „ЕЛДОМИНВЕСТ” сервизи в цялата страна. Точни координати може да намерите тук: https://eldominvest.com/bg/services.html. 

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 
XI.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.
XI.2. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела. 
XI.3. Адрес и контакти за връзка с Организатора: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 275А, e-mail: info@eldominvest.com. 


Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.eldominvest.com/otoplenie. Участвайки в тази Кампания, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия.