Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия

Общи условия

Уважаеми клиенти,
Ние от ЕЛДОМИНВЕСТ Ви благодарим, че купихте малка готварска печка или фурна ЕЛДОМ! Моля, запознайте се с 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
„5 години пълна гаранция за малки готварски печки и фурни ЕЛДОМ”

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯ  
I.1. Кампанията „5 години пълна гаранция за малки готварски печки и фурни ЕЛДОМ” (наричана за кратко Кампанията) се организира и провежда от “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, гр. Варна 9009, бул. “Владислав Варненчик” №272 А. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила.
I.2.   Удължената търговска гаранция осигурява допълнителна гаранция от 24 месеца след изтичане на стандартния гаранционен срок от 3 години, предоставен от „ЕЛДОМИНВЕСТ”. Това е допълнителна услуга, която се предоставя БЕЗПЛАТНО на клиентите на “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД при извършване на покупка от физическо лице на малка готварска печка или готварска фурна и след регистриране на закупения уред на Интернет адрес https://eldominvest.com/free-warranty/bg/extended-warranty.html
Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет адрес www.eldominvest.com/free-warranty/ и чрез информационни материали във всички търговски обекти, в които се продават уреди ЕЛДОМ.
I.3. “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД си запазва правото да допълва или променя Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.eldominvest.com/free-warranty/. “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД има право да прекрати по своя преценка Кампанията в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини. Това ще бъде обявено в сайта www.eldominvest.com/free-warranty/ и във всички търговски обекти в страната, в които се продават уреди ЕЛДОМ.
I.4. Участниците в Кампанията се обвързват с описаните тук Общи условия и се съгласяват да спазват правилата и сроковете на Кампанията.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията започва на 15 август 2022 г. и продължава до 31 декември 2022 г. включително.   

РАЗДЕЛ IV. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
Предмет на Кампанията са всички модели малки готварски печки и фурни ЕЛДОМ:
    • Модел 201VFE готварска печка със стъклокерамичен плот, 38л., 3,3kW, цвят бял;
    • Модел 201VFEN готварска печка със стъклокерамичен плот, 38л., 3,3kW, цвят черен;
    • Модел 201VF готварска печка със стъклокерамичен плот, 38л., 3,3kW, цвят INOX;
    • Модел 201VFB готварска печка със стъклокерамичен плот, с вентилатор, 35л., 3,3kW, цвят INOX;
    • Модел 203VFE  готварска печка с две чугунени плочи, 38л., 3,1kW, цвят бял;
    • Модел 203VFEN готварска печка с чугунени нагревателни плочи, 38л., 3,1kW, цвят черен;
    • Модел 203VF готварска печка с две чугунени нагревателни плочи, 38л., 3,1kW, цвят INOX;
    • Модел 203VFB готварска печка с две чугунени плочи, с вентилатор, 35л., 3,1kW, цвят INOX;
    • Модел 213VFE готварска печка комбинирана, с една газова горелка и една чугунена плоча, 38л., 3,1kW, цвят бял;
    • Модел 213VFEN готварска печка комбинирана, с една газова горелка и една чугунена плоча, 38л., 3,1kW, цвят черен;
    • Модел 213VF готварска печка комбинирана, с една газова горелка и една чугунена плоча, 38л., 3,1kW, цвят INOX;
    • Модел 204VN малка готварска фурна, 38л., 1,6kW, цвят бял;
    • Модел 204VW малка готварска фурна, 38л., 1,6kW, цвят черен; 

РАЗДЕЛ V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, извършили покупка в рамките на промоционалния период на някой от моделите уреди посочени в раздел IV, заплатени в брой, с банкови карти или на изплащане.  

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
VI.1. Условията на Кампанията важат при всяка единична покупка от 15 август 2022 г. до 31 декември 2022 г. на някой от участващите модели уреди от Раздел IV, за който е издаден касов бон или фактура. 
VI.2. Важно условие – пазете оригиналната гаранционна карта и касовата бележка (фактурата), за да удостоверите покупката при необходимост.
VI.2. Всеки участник в Кампанията има право да се регистрира в специалната страница www.eldominvest.com/free-warranty/. Необходимо е да се попълнят следните задължителни полета: 
- име и фамилия,
- валиден е-mail адрес за получаване на Сертификата за удължена търговска гаранция; 
- моделен номер на закупения артикул;
- фабричен номер на уреда;
- търговски обект, от който е направена покупката;
- дата на закупуване;
- да бъде прикачено ясно изображение на оригиналната гаранционна карта;
- да бъде прикачена ясно изображение на документа за покупка;
   
VI.3. Регистрация за удължена гаранция трябва да бъде извършена на www.eldominvest.com/free-warranty/ 30 календарни дни от датата на покупка на уреда (съответно 30.01.2023 за уред, закупен в последния ден на кампанията 31.12.2022г.).

РАЗДЕЛ VII. ЛИЧНИ ДАННИ 
VII.1.  „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД  и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и се задължават, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни на участниците в Кампанията, единствено за целите на Кампанията. С регистрирането си за участие в Кампанията се счита, че участникът дава изричното си съгласие, че предоставените лични данни могат да бъдат използвани от Организатора.
VII.2. Участникът в Кампанията дава съгласието си на Организатора или оторизирани от него лица да влизат в контакт с него на предоставения имейл адрес за контакт по време и във връзка с Кампанията за период до 1 месец след нейния край.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ 
VIII.1. Всички необходими документи, удостоверяващи право на участие (касови бележки/фактури и оригинални гаранционни карти) подлежат на евентуална проверка от страна на Организатора. 
VIII.2. Всички регистрирани на www.eldominvest.com/free-warranty/ данни, удостоверяващи фактическата покупка, подлежат на проверка в регистрите на „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД. При констатиране на злоупотреби и несъответствие с условията на Кампанията (дата на покупка извън промоционалния период, несъответстващ модел или фабричен № на уреда), полученият Сертификат за удължена гаранция се счита за невалиден и сервизните техници имат право да откажат безплатно гаранционно обслужване.
VIII.3. Организаторът на Кампанията не е задължен да води кореспонденция за неоснователни претенции.

РАЗДЕЛ IX. СЛУЧАИ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Допълнителната търговска гаранция може да бъде отказана в следните случаи:
IX.1. При липса на оригиналната гаранционна карта, изгубен Сертификат за допълнителна гаранция или на платежния документ, удостоверяващ покупката на уреда. 
IX.2.  При констатирано несъответствие между въведените при регистрацията данни (модел, фабричен номер и дата на покупка) със самата стока, оригиналната гаранционна карта и документа, удостоверяващ покупката.
IX.3. Когато не са спазени условията за съхранение, транспортиране, монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията за монтиране на уреда.
IX.4.  Когато е констатиран опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
IX.5.  Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, колебания в напрежението, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение или природни бедствия (мълнии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/сервиза. Тези рискове се поемат от съответната застраховка;
IX.6.  Когато уредът се използва за цели, не посочени в оригиналната инструкция за експлоатация, както и когато се използва за каквито и да е комерсиални цели, различни от домашна употреба.

РАЗДЕЛ X. ОБСЛУЖВАНЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ
X.1. Удължената търговска гаранция се обслужва от оторизираните от „ЕЛДОМИНВЕСТ” сервизи в цялата страна. Точни координати може да намерите тук:
https://eldominvest.com/bg/services.html

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 
XI.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес  www.eldominvest.com/free-warranty/. Участвайки в тази Кампания, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия.

Екипът на „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД