• Начало
  • /
  • Електронно управление на термопомпен бойлер

 

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ


Т-бойлерът ЕЛДОМ разполага с електронно управление, проектирано и произведено в България специално за термопомпените бойлери ЕЛДОМ. Контролният панел е с модерен дизайн с голям графичен LCD дисплей, даващ добра възможност за добавяне на нови и полезни функции, повишаващи удобствата при използване на водонагревателя.

 

\

 

Електронното управление на термопомпения бойлер има няколко основни режима на работа. Те дават различни възможности на управление на уреда. Това са режимите: Standby, Auto, Timer, Boost.

 

\

 

1. Режим Стенд-бай

 

\

 

В изключено състояние се  визуализират дата, час и текуща температура на водата, както и състоянието на  анодния протектор на водосъдържателя. При наличие на някакъв проблем индикаторът за състоянието на анодния протектор се редува с извеждане на съобщение за регистрирания проблем.

2. Режим Ауто

 

\

  При този режим се извежда графичен екран показан по-горе. Върху полето на дисплея могат да се следят различни параметри, като: температура на водата във водонагревателя; външната температура, измерена при външното тяло; различни измерени или настроени параметри; анимирана визуализация дали работи термопомпата; анимирана визуализация дали водата се загрява чрез електрическия нагревател; анимирана визуализация дали водата се нагрява чрез термопомпа.
   При режим на работа “Auto” има 3 подрежима на работа: нагряване само с термопомпа; комбинирано нагряване с термопомпа и електрически нагревател и нагряване само с електрически нагревател.

 

\

При първия подрежим “HP” се разчита на нагряване само с термопомпа. Максимална температура на нагряване на водата тук е 55°С.
При втория подрежим “HP+EL” - загряване с термопомпа + електрически нагревател с приоритет е термопомпата, която нагрява до 55°С и се извършва донагряване с електрически нагревател. Максимална температура при тоя режим е 75° С.
Третия подрежим “EL” е за нагряване на водата само с електрически нагревател. Максимална температура при тоя режим е 75°С.

3. Режим Таймер

В този  режим  водата  се  нагрява през настроените интервали от денонощието, през които в зависимост от използваните подменюта споменати в горния раздел е възможно нагряване на водата чрез термопомпа – подрежим “HP”; чрез термопомпа и електрически нагревател – подрежим “HP+EL”; чрез електрически нагревател – подрежим “EL”.  Началото или съответно края на периода на работа на нагряване се указва в дясната част на екрана. Началният час се извежда, когато времето за включване  още  не  дошло,  а  след  започване на нагряването  се  извежда  крайния  час.

4. Режим Буст

Този режим е предназначен за бързо нагряване на водата, като при него едновременно работят термопомпа и електрически нагревател с използване на пълната си мощност за бързо достигане на гореща вода във водонагревателя. Максимална температура при този режим е 45°С. Продължава да донагрява до  55°С с термопомпа.

 

\


5. Измерени и настроени параметри

  Полето \"Измерени или настроени параметри“ във всички режими на работа дава полезна информация за измерени величини, които не се извеждат на основния екран, както и за някои от настроените  параметри  на  работа  на  системата.  Всички  възможни  данни се извеждат последователно с помощта на кратко натискане на бутон “View/Enter”. Редът на тяхното извеждане е следния:

 

\

 

Ако в момента се извежда брояч за консумирана електроенергия (дневна или нощна тарифа), със задържане на бутон Enter за 3 секунди съответният брояч се нулира.

6. Потребителски настройки

За  влизане  в  режим  на  настройки е необходимо да  се  задържи  бутон „F” за 1.5  секунди. Потребителските настройки са достъпни както от включено, така и от изключено състояние. Когато контролерът е в режим на настройки, в сила са следните правила:
• Бутон „Enter” превключва към следващото поле за редактиране, ако има такова.
• С бутони “▲” или “▼” съответно се увеличава или намалява текущата стойност. Ако бутонът се задържи, стойността започва да се променя автоматично в съответната посока. Когато настройката изисква избор от списък от опции, тогава с бутон “▲” се избира следващата, а с бутон “▼” предходната, ако има такава.
• Ако някой от параметрите е бил променян, с бутон F се потвърждават направените настройки и контролерът преминава в изходно състояние. Ако настройките на текущия екран не са били променяни, то с натискане на бутон F се преминава към следващ екран с настройки.  Ако това е била последната настройка,  контролерът се връща в изходно състояние.
• Ако не се натискат бутони, след определено време контролерът ще премине в изходно състояние като направените промени в параметрите на текущия екран се игнорират.

7. Екранни минюта в режим настройка

“Промяна на зададената температура”:

\

Когато водонагревателя е във включено състояние, с натискане на някой от бутоните “▲” или “▼” се преминава в режим “Промяна на зададената температура”. Последващите натискания на бутоните променят зададената температура в желаната посока. При натискане на бутон “View/Enter” новото задание се запомня и екранът се връща в нормален режим. Ако до 5 сек. не се натисне нов бутон, направените промени не се запомнят и екранът се връща в нормален режим. Ако някой от бутоните “▲” или “▼” се задържи над 0.8 сек., стойността на зададената  температура започва автоматично да се увеличава или съответно намалява със скорост 3 единици в секунда.

 

Активни топлоизточници - Heat Sources:

\

• само термопомпа (режим HP)
• термопомпа и електрически нагревател (режим HP+EL)
• само електрически нагревател (режим EL)


Настройка на часови интервали на работа:

\

Часовите интервали на работа могат да бъдат 3, като се настройват час на включване и изключване и включен и изключен интервал.


Анти-легионела  защита -  Legionella Protection:

 

\

 

Включва или изключва автоматичната анти-легионела защита. При включване на анти-легионела защитата, ще се стартира антилегионела цикъл веднага след излизане в изходно състояние, ако водонагревателя е включен.

Настройка на време - Set Time - сверява се часовника на контролера


Настройка на дата - Set Date - сверява се датата на контролера


Тарифи -  Set Day/Night Tariff -  настройва се началото на дневната и нощната тарифа на електроенергията.


Контраст - Contrast - настройва се контраста на LCD дисплея.

 

СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ

За влизане в режим на сервизни настройки водонагревателят трябва да е в изключено състояние, да се натисне и задържи бутон „Enter“, след което едновременно с това да се натисне и задържи бутон „F“.  След  като  двата  бутона са  били натиснати 3 секунди, на екрана се извежда информация за версията на контролера.

Предупреждение! Режимите на сервизна настройка са предназначени за ползване само от квалифицирани лица. Ако не сте уверени в компетентността си, моля излезте веднега от тези режими. При установяване на повреда поради некомпетентни настройки на сервизните режими, отпада гаранцията на уреда и всякакво гаранционно обслужване.


Затвори

Електронно управление на термопомпен бойлер