• Начало
 • /
 • Новини
 • /
 • Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.
Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.
 • Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.
 • Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.
 • Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.

Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.

Дата: 16.11.2017г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД успешно реализира проект в рамките на  процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“ включващ: • Наемане на лица и назначаването им на работа в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, съгласно процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ с трудово възнаграждение в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност за период до 12 месеца по следните позиции: 1. ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР (1 работно място);

 2. ИНЖЕНЕР ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА (1 работно място);

 3. ЗАВАРЧИК (2 работни места);

 4. ОДИТОР КАЧЕСТВО (1 работно място);

 5. ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ (2 работни места);

 6. ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ (1 работно място); • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен на вече наетите по проекта лица;

 • Обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на две от наетите по проекта лица;

 • Закупуване на оборудване , обзавеждане и ДНА за създаване на нови устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД.


Основни области на интервенция, способстващи устойчиво развитие в резултат на изпълнение на дейностите по проекта са: • Реализиране на дейности в подкрепа за намаляване на безработица;

 • Инвестиционна подкрепа за повишаване на производителността на труда на новосъздадените работни места;

 • Реализиране на дейности за повишаване на образователното ниво и професионалните умения на работната сила от целевите групи по проекта в съответствие с изискванията на търсенето;

 • Повишаване на енергийна ефективност в резултат на инвестиционната подкрепа;

 • Подобряване на връзката между образованието и бизнеса.


Проектът допринася за реализиране целите на инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ).


Дава възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили професионално или висше образование, и ще се улесни прехода между образование и заетост.


Реализацията на проекта води до намаляване на риска от продължителната изолация от трудовия пазар за целевата група (безработни младежи до 29г.) и задълбочаващо се социално изключване, което е тясно асоциирано с риск от изпадане в бедност.


Проектът реализира дейности част от усилията за квалификацията и преквалификация на лица с цел адаптация на пазара на труда. Дейностите по наемане на лица до 29 г. служат за платформа за натрупване на трудова практика и опит. Проектът допринася за решаване на проблемите с младежката безработица и превръщане на включените по проекта лица в реална работна сила.

 Назад

Затвори

Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.