• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 07.08.2017г.

„Елдоминвест” ООД, бенефициент по Договор от 08.06.2017г., BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008  „Добри и безопасни условия на труд” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнение на проект с наименование: „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД” обявява следните процедури относно набиране на ценови предложения за :1. Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.


2. Осигуряване на средства за колективна защита. Под дейност 2. „Вентилация“


Строително монтажни работи (СМР) за изграждане на приточно смукателна вентилационна инсталация осигуряваща три кратен въздухообмен.


3. Доставка на следните ЛПС


4. Осигуряване на социални придобивки - изграждане на елементи на достъпна работна среда.


Строително монтажни работи (СМР) за изграждане на елементи на достъпна среда съгласно Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.


Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 или на tech@eldominvest.com и до 00,00 часа на 14.08.2017г.


Подробности в приложените файлове.


 

 Назад

Затвори

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.