• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“
Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“

Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“

Дата: 09.09.2016г.

На 15.07.2016 г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „Елдоминвест“ ООД:


- Проектът ще се осъществи с европейско, национално и собствено финансиране;


- В резултат на проекта ще бъдат създадени 8 работни места за безработни и неактивни участници до 29 години включително;


- Периодът за изпълнение на проекта е 16 месеца.
 
Целта на проекта е подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни млади хора.
Проектът предвижда увеличаване на броя на безработните лица включени на пазара на труда (осем безработни младежи на възраст до 29 г. вкл.). Планират се обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици“  и професионално обучение "ПЪРВА СТЕПЕН на професионална квалификация - 5210901 Заваряване" .
 
Изпълнението на целта на проекта ще допринесе за:
1. Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ) .
 
2. Увеличаване броя на включените в заетост и/или повишаване на ключови компетентности на безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование чрез субсидирана заетост в "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД на следните позиции (новооткрити устойчиви работни места):


- ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР (1 работно място);


- ИНЖЕНЕР ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА (1 работно място); 
 
3. Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение и/или работа чрез субсидирана заетост в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД на следните позиции (новооткрити устойчиви работни места ):


- ЗАВАРЧИК (2 работни места);


- ОДИТОР КАЧЕСТВО (1 работно място);


- ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ (2 работни места); 
 
4. Увеличаване броя на безработните младежи на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение и са наети на работа чрез субсидирана заетост в "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД на следните позиции (новооткрити устойчиви работни места):


- ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ (1 работно място).

 Назад
Затвори

Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“